1.Συμβουλευτική και γενετική διερεύνηση συγγενών νεφρολογικών παθήσεων

2.Διαγνωστική προσέγγιση συγγενών ανωμαλιών του ουροποιητικού του εμβρύου

3.Προγεννητική εκτίμηση της μορφολογίας και λειτουργίας των νεφρών

4.Πολυϋδράμνιο και Ολιγοϋδράμνιο