Οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ)  ή Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ)

Σημαίνει οξεία και δυνητικά αναστρέψιμη αδυναμία των νεφρών να διατηρήσουν την φυσιολογική ομοιόσταση του οργανισμού.Χαρακτηρίζεται από ολιγουρία ενίοτε και πολυουρία και εκπτωση της νεφρικής λειτουργίας χαρακτηριζόμενη από άνοδο της κρεατινίνης.

Η συχνότητα στα νεογνά είναι μεγάλη και ανέρχεται σε 4/1000 ζώντα νεογνά ή 34.5 /1000  στις εντατικές μονάδες.

Τα αίτια διαρκίνονται σε προνεφρικά ,νεφρικά και μετανεφρικά.

Τα κυριότερα προνεφρικά αίτια είναι :

α. Υποογκαιμία λόγω απώλειας υγρών και ηλεκτρολυτών (γαστρεντερίτιδες,εγκαύματα), νεφρωσικό σύνδρομο,ηυξημένες απώλειες λόγω παθήσεων του νεφρικού σωληναρίου.

β. Περιφερική αγγειοδιαστολή : Σηψαιμία και Ραβδομυόληση

γ. Κυκλοφοριακή ανεπάρκεια : συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια,περικαρδίτιδα,καρδιακός    επιπωματισμός

δ. Αμφοτερόπλευρη Θρόμβωση: νεφρικών αρτηριών ή φλεβών

δ. Τοξικότητα εκ φαρμάκων: μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη,αναστολείς του μετατρεπτικού   ενζύμου

Νεφρικά αίτια           

Αρτηρίες: εμβολές,αρτηριϊτιδα, ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο

Φλέβες : θρόμβωση νεφρικής φλέβας

Νεφρικό σπείραμα: Οξεία σπειραματονεφρίτιδα

Νεφρικά σωληνάρια : οξεία σωληναριακή νέκρωση από παρατεταμένη προνεφρική οξεία

νεφρική ανεπάρκεια ,ισχαιμία, τοξίνες ή φάρμακα, απόφραξη (κρύσταλλοι)

Διάμεσος χώρος: Διάμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα,πυελονεφρίτιδα

Μετανεφρικά αίτια :  Απόφραξη σε μονήρη νεφρό

Αμφοτερόπλευρη απόφραξη ουρητήρων

Απόφραξη ουρήθρας

Νευρογενής κύστη

Στα νεογνά η περιγεννητική ασφυξία,το χαμηλό βάρος γέννησης και η προωρότητα,

ο ανοικτός βοτάλειος πόρος ,καρδιολογικές επεμβάσεις και τα φάρμακα μητέρας είναι οι κυριότερες αιτίες.

Η κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση γίνεται σε Παιδιατρική κλινική ή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.Ανάλογα με την αιτιολογία και την βαρύτητα θα επιλεγεί ο τρόπος αντιμετώπισης και με κύριο κριτήριο τον βαθμό νεφρικής λειτουργίας θα αποφασισθεί η υποκατάσταση με τεχνητό τρόπο (περιτοναϊκή κάθαρση ή αιμοδιήθηση)

Ενδείξεις για περιτοναική κάθαρση ή αιμοδιήθηση

  1. Υπερκαλιαιμία
  2. Υπερφορτωση με υγρά και πνευμονικό οίδημα που δεν ανταποκρίνονται στα διουρητικά
  3. Ουρία > 240 mg/dl και γιά τα νεογνά > 180mg/dl
  4. Σοβαρή υπονατριαιμία ή Υπερνατριαιμία και μεταβολική οξέωση
  5. Πολυοργανική ανεπάρκεια

 

Νεφρική βιοψία θα γίνει όταν η νεφρική λειτουργία επιδεινώνεται, όταν δεν υπάρχει σαφής αιτιολογία, επι παρουσίας νεφριτιδικού/νεφρωσικού συνδρόμου και όταν ο ιστολογικός τύπος θα καθορίσει την θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η θεραπεία εξατομικεύεται ανάλογα με την  αιτιολογία και περιλαμβάνει υποστηρικτική αγωγή , γενικά μέτρα και ειδική αγωγή με φάρμακα.